Kontakta oss på Tjust Sparbank

Hitta till oss och kontakta Tjust Sparbank

Ansök om stöd från Sparbanksstiftelsen

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden verkar för en positiv utveckling av Västerviks kommun, bland annat genom att dela ut  bidrag till projekt som främjar näringsliv, forskning, utbildning och idrott.


Näringsliv | Projekt som skapar förutsättningar för utveckling inom näringslivet. Målet ska vara att främja företagsamhet, skapa tillväxt och arbetstillfällen. När stöd lämnas har vi ett affärsmässigt förhållningssätt som minimerar påverkan av konkurrensförutsättningar.

Forskning och utbildning | Bidrag ges till forskningsprojekt som kan påverka en utveckling. Det kan gälla studier, kartläggning eller tillämpad forskning och bör vara näringslivsinriktad. Stiftelsen kan inte lämna bidrag till grundforskning.

Kultur | Nya aktiviteter och unika satsningar som stimulerar kulturklimatet. Framförallt ska unga kulturarbetare uppmuntras. Stöd kan också ges till projekt som syftar till att bevara och utveckla kulturarvet.

Idrott | Projekt som ökar möjligheten för föreningar att ge barn och ungdomar meningsfulla aktiviteter. Verksamheten ska i första hand vara inriktad på grupper. För traditionell sponsring hänvisas till banken!

Ansökan
Sparbanksstiftelsen Tjustbygden tillhandahåller inte någon särskild ansökningsblanketter för bidrag. Men ansökan bör innehålla en beskrivning av projektets syfte och mål samt en redogörelse för hur projektet skall genomföras.

Följande uppgifter är nödvändiga för att ansökan skall kunna behandlas:

  1. Sökande/projektets namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress
  2. Projektledare, namn,adress, etc.
  3. Projektbeskrivning med eventuella bilagor
  4. Kostnadsbudget
  5. Finansieringsplan med övriga tänkta finasiärer angivna till namn och belopp.
  6. Sökt belopp hos stiftelsen, inkl moms
  7. Tidpunkt för slutrapport
  8. Underskrift av behörig/behöriga firmatecknare
  9. För ideella föreninga bör även stadgarna bifogas

Ansökan skall sändas per post till:
Sparbankstiftelsen Tjustbygden
Box 322
593 24 VÄSTERVIK

Kontakt
Innan ansökan formuleras eller skickas till stiftelsen kan förhandskontakt tas med verkställande tjänstemannen. Information om styrelsens sammanträden kan erhållas av verkställande tjänstemannen.

Verkställande tjänsteman
Carl-Magnus Mårheden
Telefon: 0490-81 51 07, 070-581 51 07
E-post: carl-magnus.ext.marheden@tjustbanken.se

Hur får du pengarna?
Om ditt projekt beviljas stöd kommer du att få en blankett för rekvirering (begäran om utbetalning) av pengarna samt villkor för beslutet skickat till dig. Beroende på vad som beslutas rekvirerar du de beviljade medlen en, två eller tre gånger under projekttiden, genom att inför varje utbetalning fylla i och skriva rekvisitionsblanketten och skicka till stiftelsen.

Hur redovisar du pengarna?
Projektägare som beviljats medel är skyldiga att slutredovisa projektet senast två månader efter att projekttiden gått ut. I slutredovisningen ska projektägaren beskriva vilka aktiviteter som genomförts och hur ändamålet uppfyllts. I redovisningen ska projektägaren också redovisa hur man kungjort bidraget från stiftelsen och hur man medverkat till att skapa positiv publicitet kring bidraget. Slutredovisningen skall också omfatta en ekonomisk redovisning av projektet. I vissa fall kräver stiftelsen också delrapportering av projekt.

Läs mer om Sparbanksstiftelsen Tjustbygden

Vi gör det enkelt att välja en bättre bank